Καρτασίδη Ντιάνα 
Πιστοποιημένη Μεταφράστρια Υπεξ

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη πλοήγησή σας

Επικύρωση Μετάφρασης από Μεταφραστή του ΥΠΕΞ
Image
Οι συνεργαζόμενοι μεταφραστές του ΥΠΕΞ ανήκουν στο «Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών», όπως αυτό έχει καταρτιστεί με την υπ’ αριθ. Π23ΜΕΤ-34908/19.07.2021 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών (Β΄ 3149).
 
Οι πιστοποιημένοι μεταφραστές μεταφράζουν επίσημα, από ξένη γλώσσα στην ελληνική και αντίστροφα, παρέχοντας τις υπηρεσίες τους ως ελεύθεροι επαγγελματίες/ αυτοαπασχολούμενοι:
  • δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα, είτε αυτά προσκομίζονται από ιδιώτες είτε από δημόσιες υπηρεσίες
  • αλλοδαπά δημόσια έγγραφα, όπως αυτά ορίζονται από τη Σύμβαση της Χάγης, εφόσον φέρουν την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης «APOSTILLE», στην περίπτωση που προέρχονται από Αρχή χώρας συμβεβλημένης στη Σύμβαση αυτή
  • σε κάθε άλλη περίπτωση, εφόσον είτε φέρουν θεώρηση από την Προξενική Αρχή της Ελλάδας στη χώρα προέλευσης του εγγράφου, είτε φέρουν θεώρηση από την Προξενική Αρχή της χώρας αυτής στην Ελλάδα με επικύρωση από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου
 
Η επίσημη μετάφραση των ιδιωτικών εγγράφων πραγματοποιείται ΜΟΝΟ όταν αυτά φέρουν επικύρωση ή θεώρηση.