Καρτασίδη Ντιάνα 
Πιστοποιημένη Μεταφράστρια Υπεξ

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη πλοήγησή σας

Επικύρωση Μετάφρασης από Δικηγόρο
Image
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Επαγγέλματος (Άρθρο 36 παρ. γ), οι επίσημες μεταφράσεις εγγράφων της αλλοδαπής προς τα ελληνικά, καθώς και μεταφράσεις ελληνικών εγγράφων προς οποιαδήποτε ξένη γλώσσα πραγματοποιούνται από επαγγελματίες δικηγόρους. Οι μεταφράσεις αυτές έχουν πλήρη νομική ισχύ, εφόσον συνοδεύονται από επικυρωμένο αντίγραφο του πρωτοτύπου και εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί από δικηγόρο που διαθέτει πιστοποιημένη επάρκεια στις γλώσσες, με σχετική κατάθεση των τίτλων σπουδών του στον εκάστοτε δικηγορικό σύλλογο.
 
Το εξειδικευμένο νομικό μας τμήμα αναλαμβάνει τη μετάφραση και επικύρωση των εγγράφων σας. Στην ομάδα μας περιλαμβάνονται πιστοποιημένοι δικηγόροι, οι οποίοι ταυτόχρονα έχουν και πτυχίο στη μετάφραση καθώς και πιστοποιημένη εξειδίκευση στη νομική ορολογία. Υλοποιούν και εποπτεύουν τη μετάφραση και την επικύρωση του εκάστοτε έργου από την ανάθεση του έως την παράδοσή του στον πελάτη. Οι μεταφράσεις που εκπονούνται είναι ισότιμες με εκείνες της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών και γίνονται αποδεκτές από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και φορείς.