Καρτασίδη Ντιάνα 
Πιστοποιημένη Μεταφράστρια Υπεξ

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη πλοήγησή σας

Επικύρωση Μετάφρασης από Δικηγόρο
Image
Η επίσημη μετάφραση από δικηγόρο είναι απαραίτητη για τις συναλλαγές σας με το δημόσιο, αλλά και με ιδιωτικούς φορείς, είτε πρόκειται για την κατάθεση εγγράφων σε δημόσιες υπηρεσίες και ακαδημαϊκά ιδρύματα, για τη ρύθμιση νομικών, φορολογικών ή άλλων οικονομικών ζητημάτων ή για διαγωνισμούς του δημοσίου. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να καταθέσετε δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα ή άλλου είδους δικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα στις ελληνικές ή σε ξένες αρχές, θα πρέπει αυτά να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στη γλώσσα εργασίας του αντίστοιχου φορέα ενώπιον του οποίου προσκομίζονται.
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας (Άρθρο 36 παρ. γ του Κώδικα Δικηγόρων), οι επίσημες μεταφράσεις εγγράφων της αλλοδαπής προς τα ελληνικά, καθώς και μεταφράσεις ελληνικών εγγράφων προς οποιαδήποτε ξένη γλώσσα εκπονούνται από επαγγελματίες δικηγόρους. Οι μεταφράσεις αυτές έχουν πλήρη νομική ισχύ, εφόσον συνοδεύονται από επικυρωμένο αντίγραφο του πρωτοτύπου και εφόσον έχουν εκπονηθεί από δικηγόρο που διαθέτει πιστοποιημένη επάρκεια στις γλώσσες από και προς τις οποίες εργάστηκε.
 
Το γραφείο μας διαθέτει πολυετή εμπειρία στην παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών με την υποστήριξη του εξειδικευμένου νομικού τμήματός της, που αναλαμβάνει την επικύρωση των εγγράφων σας. Στην ομάδα μας περιλαμβάνονται πιστοποιημένοι δικηγόροι για μεταφράσεις εγγράφων κάθε είδους, με έμφαση στη λεπτομέρεια και τη σωστή διαχείριση της νομικής ορολογίας σε πλήρη ευθυγράμμιση με το νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο της χώρας στην οποία συντάχθηκε το έγγραφο ή στην οποία πρόκειται να προσκομιστεί, με ήθος και επαγγελματισμό στη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων σας. Οι μεταφράσεις που εκπονούνται είναι ισότιμες με εκείνες της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών.